Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu informują, że Zebranie Przedstawicieli  odbędzie się 28.06.2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w „Domu Bankietowym 21”, ul. Mogielnicka 111, 05- 600 Grójec lub w dodatkowym terminie o godz. 12:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjnej,
  2. Wnioskowej,
  3. Wyborczej.
 7. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu z działalności Banku za rok 2017 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2017 zawierające ocenę działalności Banku oraz informację o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku.
 9. Przedstawienie wyników:
  1. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu,
  2. oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Dokonanie oceny kwalifikacji członków jak i całej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w 2017 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2017 rok,
  4. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Panu Dariuszowi Dylickiemu,
  5. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Barbarze Leszczyńskiej,
  6. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Barbarze Górskiej,
  7. oceny kwalifikacji Pani Teresy Wójcik Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  8. oceny kwalifikacji Pani Marioli Ucinek Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  9. oceny kwalifikacji Pana Kazimierza Mikos Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  10. oceny kwalifikacji Pana Romana Majak Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  11. oceny kwalifikacji Pana Piotra Galeja Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  12. oceny kwalifikacji Pana Andrzeja Muszyńskiego Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  13. oceny kwalifikacji Pana Stanisława Kucharskiego Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  14. kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2017,
  15. najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jasieńcu może zaciągnąć,
  16. podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2017 roku,
  17. podziału zysku z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w  Jasieńcu,
  18. planu i kierunków działalności w roku 2018,
  19. zatwierdzenia „Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
  20. zatwierdzenia „Procedury dokonywania Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
  21. zatwierdzenia „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
  22. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  23. zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
  24. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  25. oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
  26. przystąpienia do IT BPS  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 13. Wybory Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w kolejnej 4- letniej kadencji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2017 (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, sprawozdanie dodatkowe), opinia oraz raport biegłego rewidenta są udostępnione w sekretariacie Banku Spółdzielczego Jasieńcu, a w dniu Zebrania wyłożone będą do wglądu w sali obrad Zebrania Przedstawicieli.

W razie braku wymaganej obecności o godz. 12:00, Zebranie odbędzie się w dodatkowym terminie o godz.12:30 w tym samym dniu i miejscu bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej