Zebranie Przedstawicieli

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu informują, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 23.06.2021 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na II piętrze w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jasieńcu przy ul. Wareckiej 44, 05- 604 Jasieniec lub w dodatkowym terminie o godz. 12:30.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały;
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”.
 5. Zatwierdzenia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
 6. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjnej,
  2. odpowiedniości,
 7. Zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu” oraz podjęcie Uchwały;
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu z działalności Banku za rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 9. Przedstawienie informacji z lustracji pełnej przeprowadzonej w 2020r. i realizacji wniosków polustracyjnych;
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2020 wraz z oceną: 1) funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, 2) stosowania i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu, 3) działalności Banku oraz informacją o wynikach oceny pracy Członków Zarządu Banku.
 11. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i zbiorowej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w 2020 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2020 rok,
  4. przyjęcia wniosków polustracyjnych.
  5. oceny stosowania i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu
  6. oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
  7. najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jasieńcu może zaciągnąć,
  8. podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2020 roku,
  9. planu i kierunków działalności na rok 2021,
  10. zatwierdzenia „Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”;
  11. zmian w Statucie Banku;
  12. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Panu Dariuszowi Dylickiemu,
  13. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Małgorzacie Jaszczuk,
  14. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Barbarze Górskiej,
  15. oceny odpowiedniości Pana Wojciecha Szpak Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu;
  16. oceny odpowiedniości Pana Dariusza Cegłowskiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  17. oceny odpowiedniości Pani Marioli Ucinek Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  18. oceny odpowiedniości Pani Zofii Rachubińskiej Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  19. oceny odpowiedniości Pani Teresy Szulczyk Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  20. oceny odpowiedniości Pana Grzegorza Walendziak Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
  21. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2020 (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa), sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, są udostępnione w sekretariacie Banku Spółdzielczego Jasieńcu, a w dniu Zebrania wyłożone będą do wglądu w sali obrad Zebrania Przedstawicieli.

W razie braku wymaganej obecności o godz. 12:00, Zebranie odbędzie się w dodatkowym terminie o godz.12:30  w tym samym dniu i miejscu bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.