RACHUNKI

Rachunek bieżący umożliwia efektywne gromadzenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi. Służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywana przez posiadacza rachunku działalnością a także ułatwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi

Rachunek bieżący to:

 • efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na Lokatach
 • oszczędność czasu poprzez korzystanie z bankowości elektronicznej
 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych:
  • kredyty gotówkowe
  • kredyty obrotowe
  • kredyty inwestycyjne
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki bezpłatnej międzynarodowej karcie VISA Business Debetowa - sieć ponad 4 000 bankomatów bez prowizji
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych.

Rachunek bieżący skierowany jest do:

 • rezydentów, a w szczególności:
  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • jednostek samorządu terytorialnego
 • obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych obcych przedstawicielstw oraz misji specjalnych i organizacji międzynarodowych, korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych
 • nierezydentów, a w szczególności:
  • osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę za granicą
  • znajdujących się za granicą oddziałów, przedstawicielstw i przedsiębiorstw utworzonych przez rezydentów.