Skip to main content

EURO-FATCA

Informacja EURO-FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych  w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Jasieńcu.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami .

 

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy Jasieńcu zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej).

W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Jasieńcu będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Jasieńcu przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

 

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Jasieńcu?

W związku z wymogami CRS,  Bank Spółdzielczy  w Jasieńcu poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

imię i nazwisko;

aktualny adres zamieszkania;

miejscowość i kraj urodzenia;

data urodzenia;

kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

nazwa;

aktualny adres siedziby (w tym kraj);

kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

status podmiotu;

dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

W  przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy kontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Jasieńcu nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.