Skip to main content

Inne usługi

Zlecenia stałe

  • komfort - klient nie musi pamiętać o terminach płatności faktur, dotrzymanie terminów spoczywa na Banku
  • oszczędność czasu - płatności można realizować bez konieczności wychodzenia z domu.

Usługa sms

Warunkiem korzystania przez posiadacza rachunku z usługi SMS jest złożenie w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji uaktywnienia SMS. Przekazywanie informacji o stanie salda i/lub wolnych środkach na rachunku następuje na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza rachunku w dyspozycji. Bank pobiera miesięczną opłatę za czynności związane z SMS.

Usługa sms to:

  • wygoda – niezależnie od miejsca pobytu, klient otrzymuje aktualną informację o rachunku
  • oszczędność czasu – aby uzyskać informację o środkach na rachunku klient nie musi przychodzić do Banku

 Usługa na hasło

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa pisemną dyspozycję w Banku. Posiadacz rachunku jest zobowiązany nie ujawniać hasła osobom trzecim. Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przez dostępem osób nieupoważnionych.