Skip to main content

Usługi dewizowe

Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku
w formie:

  • Przelewu SEPA;
  • Przelewu regulowanego;
  • Polecenia wypłaty.

Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.

Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych w Tabeli kursowej lub w PLN.

W przypadku Przekazów składanych w placówce Banku od równowartości powyżej 20 000,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Posiadacz rachunku stosownego pełnomocnictwa. Jeżeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niż waluta rachunku, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia.

 

  • oferta skierowana do klientów:
    • którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych
    • w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas delegacji waluty)

Western Union

Korzyści/szczegóły

Usługa Western Union polega na wysłaniu pieniędzy i błyskawicznym udostępnieniu ich do wypłaty dla Odbiorcy w dowolnej agencji Western Union na terenie kraju przeznaczenia. Usługa jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Prowizja za wysłanie przekazu jest pobierana w całości od Nadawcy w miejscu nadania przekazu. Pojedynczy przekaz wychodzący może być wykonany tylko do wysokości 7500 USD lub równowartość w walucie PLN. Wypłaty z tytułu przekazów Western Union wykonywane za granicą są realizowane zazwyczaj w walucie lokalnej kraju odbiorcy. Przekazy przychodzące zza granicy (wypłacane w Polsce) są realizowane w formie gotówkowej bez żadnych ograniczeń kwotowych.