Skip to main content

Ryzyko stopy procentowej - edukacja

Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Kredytobiorców o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. W przypadku kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej Kredytobiorca ponosi ryzyko zmian stóp procentowych. Oznacza to, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej i wzrośnie łączna wartość zapłaconych odsetek. Jak samodzielnie obliczyć ratę kredytu i sporządzić harmonogram spłaty kredytu? Skorzystaj ze wskazówek zawartych w publikacji pt. „Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych, czyli co trzeba wiedzieć korzystając z kredytów i depozytów”, wydanej nakładem UKNF.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią edukacyjną prowadzoną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ryzyka stopy procentowej.

https://www.knf.gov.pl/?articleId=73573&p_id=18

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/ryzyko_stopy_procentowej