Skip to main content

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Jasieńcu informuje, że:

  1. Jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Jasieńcu Warecka 44, 05-604 Jasieniec wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  1. Jako agent  ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11229720/A Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/ przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
  2. Jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.
  3. Nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy Jasieńcu  zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
  4. Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu dostępne są na stronie www. Banku pod adresem https://www.bsjasieniec.pl/images/pdf/Informacja_o_trybie_zglaszania_reklamacji.pdf oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.