Skip to main content

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Nie wielu z nas myśli co się stanie gdy nadejdzie śmierć nasza bądź bliskiej osoby. Jest to bardzo ciężkie przeżycie nie tylko pod względem emocjonalnym ale też finansowym, zwłaszcza jeśli dana osoba była jedynym żywicielem rodziny. Dlatego też jak najszybsze uzyskanie dostępu do środków zawartych na koncie może okazać się niezwykle pomocne.

Jak sprawić by po śmierci zgromadzone przez nas oszczędności szybko trafiły do naszych bliskich? Wystarczy skorzystać z oferowanej przez Bank usługi zwanej ,,Dyspozycją wkładem na wypadek śmierci’’

Zasady dotyczące Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci reguluje art. 56 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r.

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest poleceniem jakie posiadacz rachunku może wydać Bankowi. W wyniku śmierci składającego dyspozycję znajdujące się środki na danym rachunku zostaną niezwłocznie udostępnione do odebrania wskazanym osobom.

Kogo dotyczy możliwość złożenia dyspozycji?

Może być złożona wyłącznie do rachunku indywidualnego prowadzonego dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych:

  • rachunków oszczędnościowych;
  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych;
  • rachunków terminowych lokat oszczędnościowych;

 z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Dyspozycja może być złożona, zmieniona lub odwołana w dowolnym czasie przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w placówce Banku;

Jak złożyć dyspozycję i kto może być zawarty w dyspozycji na wypadek śmierci?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci zostaje złożona pisemnie w Banku na odpowiednim formularzu.  Składając oświadczenie o dyspozycji musimy wpisać dane identyfikujące naszą tożsamość oraz tożsamość beneficjentów.

Dyspozycja na wypadek śmierci aby była ważna spadkobiercami ustawowymi są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego tj.

  • małżonek lub małżonka
  • rodzice
  • dzieci
  • rodzeństwo

Za przyjęcie dyspozycji pobieramy opłatę zgodną z ,, Taryfą prowizji i opłat  bankowych
w obrocie krajowym pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Jasieńcu od Klientów Indywidualnych’’

Jakie są limity wysokości wypłat z dyspozycji?

Wysokość dyspozycji wkładem na wypadek śmierci  jest przez prawo ograniczone ( określa ustawa Prawo Bankowe) . Dla dyspozycji w Banku wynosi ona dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

W ramach wypłat, po śmierci posiadacza rachunku, przyjmuje się dyspozycję osób uprawnionych w następującej kolejności:

  • wypłaty z tytułu kosztów pogrzebu;
  • wypłaty z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci;
  • wypłaty z tytułu spadkobrania;

Jak odebrać środki z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci?

Odbiór środków z dyspozycji jest bardzo prosty i szybki. Przygotuj swój dokument tożsamości, odpis aktu zgonu posiadacza rachunku i wskaż sposób przekazania pieniędzy (przelew na konto lub wypłata w kasie).

Dyspozycja na wypadek śmierci